Đào tạo dự bị sinh viên quốc tế để theo học các trường đại học giảng dạy bằng tiếng Anh trên toàn thế giới.

Chương trình

English Language Programs đào tạo kỹ năng cho học viên tiếp tục học lên bằng tiếng Anh.

Global Assessment Certificate® là chương trình dự bị đại học, được giảng dạy và đánh giá bằng tiếng Anh.

Ánh đèn sân khấu

UK higher education organisation has published information on the Global Assessment Certificate™ program (GAC)

24th February: UCAS, the Universities and Colleges Admissions Service in the United Kingdom, is a central source of information and advice about studying in higher education in the United Kingdom. It provides Qualification Information Profiles (QIPs) to advise universities in the UK. ACT Education Solutions Ltd. (AES) is pleased to announce that, commencing in 2017, UCAS has added information on the GAC program in the Australia section of its QIP information: https://qips.ucas.com/qip/australia-global-assessment-certificatetm-program-gac   This information will assist UCAS and universities to assess the GAC accurately when evaluating an application.

How to apply to universities in the UK